top of page

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Senast uppdaterad 23 Augusti 2020

Vi tackar för ditt intresse för oss och våra produkter.

I den här personuppgiftspolicyn beskrivs hur Bolia A/S (”vi”, ”oss”, ”vår”) behandlar dina personuppgifter.

Du accepterar att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Behandlingen av dina personuppgifter är bland annat nödvändig för att vi ska kunna ingå och uppfylla avtal med dig, besvara dina förfrågningar och skicka nyhetsbrev till dig (om du har samtyckt till detta).

 

1   KONTAKTINFORMATION

1.1   Vi är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddslagen och den vid varje tid gällande dataskyddslagstiftningen, däribland Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”Dataskyddsförordningen”).

1.2   Om du har frågor om eller kommentarer till den här personuppgiftspolicyn kan du kontakta oss på:

LKdesign 

Gullbringa säteri 160

Sverige 

E-post: louisekruger@lkdesign.se 

Telefon: +46708660706

 

2   INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1   Vi samlar in och behandlar vissa av dina personuppgifter för de syften som framgår i avsnitt 3 nedan.

2.2   Vi samlar in de personuppgifter du ger oss, däribland exempelvis kontaktuppgifter och uppgifter om dina köp.

 

2.3   Dessutom samlar vi in nedanstående personuppgifter om våra kunder från de tredje parter som nämns nedan:

Typ av personuppgifter    Tredje parter

Uppgifter om godkända låne- eller finansieringsavtal.    De bank- eller finansieringsinstitut där du har ansökt om lån eller finansiering.

2.4   Utöver detta samlar vi automatiskt in vissa personuppgifter om din användning av vår webbplats via cookies, bland annat IP-adresser, webbläsartyp och vilka sidor du har besökt. Du kan läsa mer om vår användning av cookies här.

 

3   ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1   Vi använder endast dina personuppgifter för följande syften:

 • att uppfylla vårt avtal med dig, bland annat för att leverera de varor och den service du har bett om,

 • att kommunicera med dig om särskilda erbjudanden, reklammaterial och andra nyheter om våra varor, bland annat e-post, om du har gett ditt samtycke till sådan marknadsföring,

 • att utarbeta statistik och analyser som gör att vi kan förbättra din kundupplevelse och vår webbplats,

 • att uppfylla våra juridiska förpliktelser,

 • att besvara dina förfrågningar, och

 • att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

 

4   ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PARTER

4.1   Vi kan i den omfattning som är relevant, överföra dina personuppgifter till de kategorier av tredje parter som framgår nedan:

 • Serviceleverantörer, exempelvis hostingleverantörer, tredje parter som erbjuder it-support, eller leverantörer av analysverktyg och CRM-system,

 • Företag som ingår i koncernen,

 • Handelspartners som bistår oss med våra affärsaktiviteter,

 • Fraktbolag och hantverkare,

 • Rådgivare, bland annat revisorer och advokater, och

 • Offentliga myndigheter, exempelvis Skatteverket.

4.2   Du kan vara säker på att överföringen av dina personuppgifter alltid sker i överensstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning och med lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagna.

 

 

6   RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

6.1   Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy eftersom det är nödvändigt för:

 • att ingå eller uppfylla ett avtal som ingåtts med dig, däribland att leverera de varor och den service du har bett om samt hantera dina betalningar och förfrågningar (jfr. Dataskyddsförordningens artikel 6(1), punkt b),

 • att följa våra rättsliga förpliktelser med avseende på exempelvis bokföringslagens kapitel 5 (jfr. Dataskyddsförordningens artikel 6(1), punkt c),

 • att uppfylla vårt legitima intresse för att (i) besvara dina förfrågningar och (ii) utarbeta statistik och analyser som gör att vi kan förbättra din kundupplevelse på vår webbplats (jfr. Dataskyddsförordningens artikel 6(1), punkt f), och

 • för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (jfr. Dataskyddsförordningens artikel 9(2), punkt f).

Vi behandlar också dina personuppgifter, när du har gett ditt samtycke till detta, exempelvis för att kommunicera med dig om särskilda erbjudanden, delge reklammaterial och andra nyheter om våra varor (jfr. Dataskyddsförordningens artikel 6(1), punkt a). 

 

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av den kontaktinformation som anges i punkt 1.2.

 

7   SKYDD OCH FÖRVARING AV DINA PERSONUPPGIFTER

7.1   Vi tar din säkerhet på allvar och ser alltid till att nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling samt förstörelse, förlust, ändring, missbruk eller offentliggörande.

7.2   De personuppgifter vi samlar in om dig lagras enligt nedan:

 

Syftet med behandlingen    

Lagringsperiod

Personuppgifter som mottas med avseende på ingående och uppfyllande av ett avtal med er.    Tills det kan konstateras att det inte ingåtts ett avtal, eller, om ett avtal ingås, under en period på upp till 3 år från avtalets upphörande, om inte (i) längre lagring krävs enligt lag (till exempel för att uppfylla kraven i bokföringslagen), eller (ii) längre lagring är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Personuppgifter som mottas med avseende på utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial. Tills ditt samtycke tas tillbaka eller inte har använts hos oss under 1 år.

Personuppgifter som mottagits i samband med annan korrespondens, t.ex. produktförfrågningar m.m.    Tills korrespondensen är avslutad eller din förfrågan är färdigbehandlad och det inte finns anledning att tro att det finns behov av ytterligare korrespondens.

Personuppgifter som mottagits genom användning av cookies med syftet att utarbeta statistik och analyser som gör att vi kan förbättra din kundupplevelse och vår webbplats    Lagringsperioden för cookies varierar med leverantör och syfte. 

8   DINA RÄTTIGHETER

8.1   Du har rätt att:

 •        få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare upplysningar,

 •      få en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig,

 •    få oriktiga uppgifter om dig korrigerade eller (i särskilda fall) raderade före den i punkt 7.2 angivna tidpunkten,

 •     göra invändningar mot behandlingen av vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter, häribland i relation till direktmarknadsföring,

 •       att begränsa vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall.

 

8.2   Om du har rätt att begränsa behandlingen, får vi framöver endast behandla uppgifterna (förutom när det gäller lagring) om du har samtyckt till detta, för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

8.3   Utövande av de ovan nämnda rättigheterna kan ske genom att kontakta oss med hjälp av den kontaktinformation som anges i punkt 1.2.

8.4   Du har rätt att inlämna klagomål på vår behandling till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

bottom of page